תקנון

  כללי:
 1. האתר משמש סביבה מקוונת לצורך רכישת כרטיס ביקור דיגיטלי (סלולרי) המאפשר לרוכש לשלוח בלחיצת כפתור פשוטה את כרטיס הביקור הדיגיטלי שלו ללקוחותיו ו/או ללקוחות הפוטנציאלים ו/או לכל אדם אחר.
 2. התקנון כתוב בלשון זכר אך הכוונה היא גם לנקבה במשתמע.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישת השירות שיעשו על ידי משתמש (להלן"הרוכש") וכל התקשרות בינך ובין ויביט פתרונות תכנה בע"מ ("החברה") באתר זה ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לחברה. תנאי תקנון זה ישתנו מעת לעת לפי בחירת החברה.
 4. גלישה באתר ו/או הצטרפות לשירותים המוצעים באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי כללי תקנון זה במידה ואינך מסכים עם תנאי תקנון זה אינך מורשה לעשות שימוש באתר ו/או בשירות .
 5. המוצר:
 6. מערכת המאפשרת למשתמש לבנות לעצמו כרטיס ביקור דיגיטלי (סלולרי), כך שבלחיצת כפתור פשוטה יכולים לקוחותיו ו/או מתעניינים אחרים, לפנות ו/או לחייג ו/או לשלוח הודעה ו/או לנווט באמצעות waze לעסקו ו/או לכתובתו של המשתמש והכל על פי תנאי תקנון זה ומדיניות הפרטיות של החברה המצויה באתר.
 7. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 8. כל הדוגמאות של כרטיסי ביקור דיגיטליים באתר הן לצרכי הדגמה בלבד והחברה אינה מתחייבת כי כרטיס הביקור שלך יעוצב באותו האופן, אלא אך ורק על פי תנאי תקנון זה. אופן הצטרפות לשירות:
 9. בכדי להצטרף לשירות המוצע באתר, תידרש תחילה להירשם לאתר, לבחור ולהזין שם משתמש וסיסמא אשר ישמשו אותך לצורך הזדהות בעת כניסה למערכת. עליך לשמור פרטי הזדהות אלו בסודיות ולא לאפשר לאחרים לעשות בהם שימוש. לאחר מכן יהיה עליך להקליד את הפרטים הרלוונטיים בדף ההזמנה, כגון: שם, תעודת זיהוי, כתובת, כתובת מייל תקינה ומספר טלפון.
 10. כדי לבצע הזמנה באתר במהירות וללא תקלות, עליך להקפיד על הקלדת ומסירת הפרטים הנכונים המלאים והמדויקים, אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה במועד. החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד ג' בגין שימוש בפרטים לא נכונים לא מלאים או לא מדוייקים.
 11. הפרטים האישיים שימסרו בעת הרכישה, יישמרו במאגר המידע של חברת ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע"מ והללו לא יועברו לאף גורם נוסף מלבדה, למען הסר ספק, על פי חוק אינך חייב למסור את פרטיך האישיים לחברה, אך ללא פרטיך, לא תוכל חברת ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע"מ לטפל בהזמנתך כראוי.
 12. אופן התשלום:
 13. התשלום בגין השירות יתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי אשר פועלות כדין בישראל. הינך נדרש להזין את מספר כרטיסך ופרטיו במקום המיועד לכך. אתה מתחייב ומצהיר בזאת כי אתה הבעלים או שקיבלת רשות לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור. התשלום מבוצע באמצעות אתרי סליקה חיצוניים והאחריות לפעילותם חלה על אתר הסליקה. עליך להתעדכן בתקנון ובמדיניות אתר הסליקה.
 14. עם סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, יועברו הנתונים לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישורה לביצוע החיוב בגין השירות. עם קבלת האישור האמור מחברת האשראי, תחל חברת ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע"מ את מתן השירות. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב, הנך מתבקש ליצור קשר עם שירות לקוחות לכתובת אי-מייל [email protected].
 15. החיוב בגין הזמנת המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, בהתאם למחיר הנקוב.
 16. אחריות:
 17. המידע המופיע באתר והמערכת ניתנים "כמות שהם" (AS IS) ועל פי זמינותם (As Available) וללא התחייבות מפורשת או משתמעת לגבי טיב פעולתם, התאמתם לצרכי הלקוח, סחירותם, הבעלות בהם או בכל חלק מהם. כל שימוש באתר ובמערכת או הסתמכות עליהם תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא שיווצר למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע, או על המערכת או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או במערכת, או בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מוצרים, שירותים או מידע אשר סיפק צד שלישי כלשהו, או בעל אתר אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן המערכת או מכרטיס הביקור, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.
 18. מאחר והמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של חברת ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, אך חברת ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע"מ מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה בכדי לשמור על סודיות הפרטים שנמסרו במעמד ההצטרפות לשירות, אם בכל זאת יעלה בידי גורם כלשהו לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה למרות אמצעי האבטחה שהינה נוקטת, לא תוכל להעלות ו/או לפנות בכל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע"מ. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל המידע השמור על ידך בתוך המערכת. אתה מתחייב להזין במערכת של החברה רק מידע ששייך לך או שקיבלת זכות שימוש בו במסגרת כרטיס הביקור הדיגיטלי. אתה נותן בזאת לחברה זכות שימוש במידע שתכניס למערכת ובכל זכויות קניין רוחני או פרטיות או כל זכות אחרת, לצורך מתן השירות על ידה. אתה מתחייב לא לכלול במערכת מידע רגיש, אישי או מפר הגנת פרטיות של צדדים שלישיים, מידע סודי על פי חוזה או על פי דין, מידע פורנוגרפי או נוגד תקנת הציבור או שעלול לפגוע ברגשותיו, מידע המפר זכויות קניין רוחני של אחרים, לרבות פטנטים, תכנה, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב, על פי כל דין החל עליך, ותשפה את החברה בגין כל נזק שייגרם לה בגין מידע כאמור שיועלה למערכת. במידה והחברה תראה לנכון ועל פי שיקול דעתי הבלעדי, היא תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מן המערכת או אף להגביל את שימושך בה. ברור לך כי החברה ומערכות המידע של החברה אינם מתפקדים כארכיב או כאמצעי אחסון לכל מידע שלך או של אחרים אשר יוזן למערכת. אתה מתחייב לגבות את כל המידע שלך והחברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל אבדן מידע מכל סוג.
 19. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לספק לך את שירות המוצע באתר באופן סדיר וללא כל תקלות ו/או הפרעות. אך מנגד, החברה אינה מתחייבת שהשירות הנ"ל יינתן באופן סדיר וללא כל הפרעות ו/או הפסקות לרבות תקלות, נזקים, קלקולים, בעיות וכשלי תקשורת במחשביה ו/או אצל מי מספקיה והיא לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות עוגמת נפש) שייגרמו כתוצאה מכך למשתמש ו/או לכל אדם אחר.
 20. חברת ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע"מ אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי במאגריה ו/או מחשביה.
 21. כשרות להשתמש באתר: כל משתמש רשאי להשתמש באתר על מנת להצטרף לשירות, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:
 22. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.
 23. המשתמש מתחייב להשתמש במערכת בהתאם לחוקי מדינת ישראל לרבות בעניין הפצת מסרונים ו/או הודעות למי שלא אישר לקבל הודעות.
 24. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 25. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת פיזית בישראל.
 26. ביטול השירות:
 27. המשתמש יוכל להפסיק בכל עת את קבלת שירותי החברה וכל זאת באמצעות לחיצה על הכפתור "לא פעיל".
 28. למען הסר ספק, התשלום בגין השירות הינו חודשי ולכן במידה ובחרת להפסיק את השירות במהלך החודש, לא יוחזר לך הסכום היחסי בגין התשלום באותו החודש.
 29. תמיכה טכנית:
 30. השירות והשימוש באתר אינו כולל תמיכה טכנית, בכל מקרה בו תינתן תמיכה טכנית הרי שזאת הינה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה תהיה רשאית להתנות מתן תמיכה טכנית בתשלום.
 31. תנאים נוספים:
 32. כרטיס הביקור הדיגיטלי הנבנה על המערכת מאוחסן בשרתי החברה ואינו ניתן להעברה ואחסון בשרתים ו/או מקומות אחרים.
 33. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף ו/או אחר שנגרם ו/או ייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר שלא על פי תקנון זה. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 34. בנוסף, החברה ו/או/ מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או/ עקיף כלפי משתמשים ו/או צדדי ג' ו/או מכשירי קצה באשר לתכנים אשר יוזנו ו/או יופצו על ידי המשתמש במערכת, לרבות אמינותם, השפעתם, דיוקם ומהימנותם.
 35. תמונות ו/או כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה או שהיא קיבלה זכויות שימוש בהם מצדדים שלישיים. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת מהחברה בכתב ומראש.
 36. תמונות ו/או סימני מסחר ו/או לוגו ו/או קניין רוחני של חברות שכרטיס הביקור הדיגיטלי מפנה לאתר שלהן או לחשבון שלך באתר שלהן (לדוגמא: קישור לאתר facebook, instgram, waze וכדומה) ("החברות המקושרות"), הינם קניינם של החברות המקושרות בלבד ועיצובם ודרך השימוש בהם מוגבל וכפוף לתנאים המשפטיים באתר של כל חברה מקושרת. בעת השימוש בסימני מסחר אלו אתה מתחייב לעמוד בדרישות כל אחת מן החברות. אתה מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה בשל הפרה שלך את התנאים המשפטיים של איזה מהחברות המקושרות בגין שימוש מפר בקניין הרוחני שלהם.
 37. ניתן לך רישיון אישי מוגבל בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש באתר החברה במידע בו ובמערכת בניית כרטיס ביקור דיגיטלי, לשימושך ולמטרות המפורטות כאן. אתה רשאי להוריד לשמור או להדפיס עותקים בודדים של התוכן באתר לשימושך בלבד, לכל לקוח ניתן לבנות עד ___ כרטיסי ביקור.– ניתן פתרון עתידי לפתוח כרטיס אחד מול כמה יוזרים עצם ביצוע התשלום בגין השירות המוצע באתר אינו מקנה למשתמש ו/או מי מטעמו להפוך לבעלים ו/או אחראים על המערכת או קוד המקור. אסור להשתמש בתכניות או רובוטים או חומרה כדי לאסוף חומר מן האתר, להעתיק או לשמור חומר כאמור. אינך מורשה להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף מידע או כל חלק ממנו מן האתר לרבות בכל אמצעי טכנולוגי/ ממוחשב/ אלקטרוני או אחר, ובכלל זה באמצעות שימוש בתכנות אוטומטיות או רובוטים, עכבישים scrapers ודומיהם. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר, לרבות הכבדה על מערכות המפעילות את האתר.
 38. החברה תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים למשתמש וזאת במידה והופסק ו/או לא הוסדר נושא התשלום במלואו.
 39. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
 40. חברת ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להשמיט שירותים המפורסמים באתר לרבות שינוי מחירם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. ובלבד שבמידה וכבר הוזמן שירות כלשהו לפני השינוי, תחוייב במחיר שהיה נקוב במועד ההזמנה. אין אפשרות לבטל את העסקאות או הזמנת מוצרים מן האתר, אלא על פי חוק.
 41. חברת ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים ועדכונים, אלא אם ציינת כי אינך מעוניין בכך. הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל נזק הוצאה או הפסד, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה שייגרמו להם או למי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה, הנובעות באופן ישיר או עקיף מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך בקשר עם שימוש שתעשה באתר, לרבות בגין כל הפרה של תקנון זה ושל כל דין, ובגין כל נזק, לרבות נזק גופני ומוות שייגרם לצד שלישי בקשר עם מכירת ו/או קניית ו/או שימוש במוצרים הנמכרים באתר, שימוש במידע, בתכנים המופיעים באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מהם וכיו"ב.
 42. שירות לקוחות: לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לטלפון 077-7667688 או לכתובת אי-מייל [email protected] אנו נשמח לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר. סמכות שיפוט: הדין החל על תקנון הנ"ל, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת, תהיה לבתי המשפט של מחוז מרכז מקום מושבה של החברה. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. אם תנאי מתנאי שימוש אלה ייפסל על ידי בית משפט, שאר התנאים יישארו בתוקפם. מחדל של האתר לממש זכות על פי תנאי שימוש אלה אינו מהווה ויתור או הסכמה לכל הפרה עוקבת או אחרת.